Home Contact Chinese CAS
Home  About Us    Research     People   International Cooperation   News     Papers   Education & Training  Join Us
People
People Location :Home > People

Interdisciplinary Research Division of Mathematics and Information Technology: 

Ping Cao   Ge Chen   Hanfu Chen    Zeqian Chen    Daizhan Cheng  Yingpu Deng  Zhao Dong  Haitao Fang  Mang Feng  Suixiang Gao    Lei Guo     Baozhu Guo  Tiande Guo Yiguang Hong  Lei Hu   Xudong Hu   Yi Huang   Zhe Jiang   Zhipeng Jiang   Tao Li  Chanying Li  Xiaoya Li     Ke Liu    Zhuojun Liu   Ruqian Lu  Shunlong Luo Yanbin Pan   Bo Qi   Hongsheng Qi    Yun Shang   Zhendong Sun Zhexian Wang   Zairong Xi  Wenchao Xue   Zhifang Zhang    Kai Zhou 

Interdisciplinary Research Division of Mathematics and the Economic and Financial: 

Qin Bao  Min Chen   Quanrun Chen  Xikang Chen   Jichang Dong    Yuwan Duan  Ai Han   Yijie Han  Zhongsheng Hua Xuemei Jiang   Hui Li     Ziran Li  Xiuli Liu  Fengbin Lu  Wei Shang  Yanmin Shao    Qiuyin Song    Yongsheng Song  Shouyang Wang  Huijuan Wang Jue Wang   Shuai Wang    Xianhua Wei   Yaohua Wu   Jianming Xia Shanying Xu Mingyu Xu   Jiaan Yan    Cuihong Yang   Haizhen Yang  Lianling Yang  Xiaoguang Yang Biao Zhang  Xinyu Zhang   Xun Zhang   Li Zheng    Yong Zhou  Ke Zhu  Kunfu Zhu 

Interdisciplinary Research Division of Mathematics and Advanced Manufacturing: 

Falai Chen   Jinsan Cheng Rurong Feng  Xiaoshan Gao   Qingpei Hu   Lei Huang   Xiaohong Jia   Fusheng Leng   Banghe Li  Hongbo Li  Xiaodong Li   Ziming Li  Jian Shi    Dingkang Wang Wenjun Wu  Yaohua Wu  Shifeng Xiong    Zhenya Yan   Dan Yu    Chunming Yuan Bo Zhang   Lixian Zhang  Guohua Zou 

Interdisciplinary Research Division of Mathematics and the Material Environment:  

Liqun Cao   Weibao Chang  Zhiming Chen   Junzhi Cui   Tao Cui   Xiaoying Dai   Yana Di    Xia Ji     Wei Liu    Xin Liu   Pingbin Ming  Yifa Tang  Xin Wen    Hehu Xie   Li Xu     Pengcheng Xu  Xianmin Xu  Ningning Yan   Haijun Yu  Li Yuan   Chensong Zhang Guanquan Zhang  Linbo Zhang  Shuo Zhang  Wensheng Zhang  Xuying Zhao   Weiying Zheng  Zuohuan Zheng   Aihui Zhou   

Interdisciplinary Research Division of Mathematics and Biology/Medical: 

Xian Chen   Xing Chen    Xiaobo Ding    Yiming Ding  Yan Fu    Fuzhou Gong   Bin Jiang   Lei Li   Qizhai Li    Benzhuo Lu   Jinhu Lv  Zhiming Ma  Liuquan Sun Yong Wang  Qihua Wang    Ying Wang    Lin Wan  Lingyun Wu   Guiying Yan Xiaozhou Yang Ming Yi   Junhua Zhang    Shihua Zhang Xiangsun Zhang  Wenxiao Zhao Yanlong Zhao 

Interdisciplinary Research Division of Mathematics and Physics/Engineering: 

Daomin Cao  Guizhen Cui   Lu Ding   Weiyue Ding  Xiaqi Ding  Xiangmao Ding   Yanheng Ding   Ming Fang    Shaoji Feng  Baohua Fu  Peigong Han  Chengchun Hao Feimin Huang  Xiangdi Huang Chaohui Huo  Min Ji   Chaohua Jia   Jiayu Li   Jing Li   Tianhong Li  Jinsong Liu   Runqiu Liu   Xiaodong Liu  Qijian Lu  Wenjuan Peng   Aifang Qu  Binyong Sun  Xiaotao Sun   Ye Tian   Xiaoer Wang   Song Wang  Yi Wang   Youde Wang  Yuefei Wang  Zhen Wang  Xiaoning Wu Nanhua Xi   Fei Xu   Li Xu   Lu Xu   Xiaoping Xu   Wei Yuan  Xiao Zhang  Liqun Zhang   Ping Zhang  Xiaoyi Zhang  Zuohuan Zheng   Huansong Zhou Xiangyu Zhou

sub-center in Hefei: 

Falai Chen   Zonghai Chen   Shuang Cong   Guangcan Guo   Yangyi Ou   Yaohua Wu   Yuchun Wu   Jinshi Xu 

  Copyright © 2012, All Rights Reserved, National Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, CAS
Tel: 86-10-62613242 Fax: 86-10-62616840 E-mail: ncmis@amss.ac.cn